4.Реформата

ЗА РЕФОРМАТА

Учебни програми по чужд език

Ниво А1 в края на 10 клас, ако обучението по ЧЕ е започнало в 9 клас – утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година – тук

Ниво А2  в края на 10 клас, ако обучението по ЧЕ  започва в осми клас и продължава в девети и десети клас – утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година – тук 

Ниво В1.1  в края на десети клас, учебна програма за 8 клас интензивно /очаква се в края на 10 клас да имат ниво В1/, приложима за  осми и девети клас разширено изучаване  / като обучението в 10 клас допълва компетентностите  за ниво В1.1/ – утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година – тук

Ниво В1, за девети и десети клас, които след 8 клас с интензивно изучаване в края на десети трябва да постигнат  ниво В1 – Програмата е приложима за ученици в 11 и 12 клас, които са по учебен план за разширено изучаване на езика – утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година – тук

Наредба 5 от 30 ноември 2015 г., в сила от 8 декември 2015 г. за общообразователната подготовка  – тук 

НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА – средна степен на образование

А. Първи гимназиален етап – тук

Б. Втори гимназиален етап – тук

 

УЧЕБНИЦИ

НОВО!!!
Проектите на учебници по т. III. 5, 6, 8, 9 и 10 от Заповед №РД 09-571/28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, които са предвидени и за използване в IX клас като I част за обучението по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба №4/2015 г. за учебния план, следва да бъдат обозначени за това по следния начин: „Учебник по ………… (учебен предмет) за VIII клас/първа част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език“.

Изискването е във връзка със Заповед №РД 09-1774/13.03.2017 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език по нива.

НОВО!!!
Обявеното открито заседание за 08.05.2017 г. със Заповед № РД 09-571/ 28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, ще се проведе на 09.05.2017 г. в Национален център по информация и документация (НАЦИД), бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.
Промяната на датата за откритото заседание се налага поради направеното в края на 2016 година допълнение на чл. 154 от Кодекса на труда.

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за трети, седми и девети клас и по чужд език

Заповед за откриване на процедура за учебници в трети, пети и девети клас /вкл. чужд език/ – тук

Проекти на учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка /ОЕЕР/

Проекти на учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво В1 /продължение на ниво В1.1 / от Общата европейска езикова рамка /ОЕЕР/

Списък учебници – пети клас – 2017/2018 г. – тук

Списък помагала – 5.03.2015 – тук

Списък на МОН за учебници 2016-2017 – тук 

 

 

Advertisements

%d bloggers like this: