Archive for май, 2013

В Шотландия заедно с Клуба по английски език по проект УСПЕХ

30.05.2013

Днес Клубът по английски език по проект УСПЕХ ни пренесе в Шотландия. Атрактивни замъци и величие на отминали епохи. Популярни турситически дестинации, компютърни фирми и игри.

Ani RupovaГости и домакини си спомниха предишната представителна изява на клуба, когато акцент бяха атракциите на Лондон.

СпоменДенис отговаряше за презентацията технически.

PC

Красимира влезе в ролята на фотограф.

Гостите

Господин Марин Митов, директор на НХГ и ръководител на проект УСПЕХ за гимназията, пожела на участниците успешна проектна дейност и следващата учебна година и ползотворно сътрудничество с Югозападния университет и с Американския университет в България.

30.05.13

Снимка за спомен – с госпожа Ани Рупова /ръководител на клуба/ и с госпожа Ирина Реджова /класен ръководител/

Poster

Скоро Красимира и Драгомира ще представят на видно място в гимназията специално изработения постер със забележителности на Шотландия.

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език.

II. Учебно съдържание
Тематични области-лексика
• Човек и общество-семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.
• Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация
• България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност,
европейска интеграция.

III. Оценявани компетентности
При слушане:
• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение
• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси
• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.
При четене:
• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език
• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми
• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми
• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.
При писане:
• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис
• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти
• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:
• слушане с разбиране
• четене с разбиране
• езикови задачи (лексика и граматика)
• създаване на писмен текст.
Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.
Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Месец май – месец на държавните зрелостни изпити

26.05.2013

 

Максималният брой точки за създаване на текст е 30.

Критерии за оценяване на писмения текст:/испански, немски, френски език/ Критерии за оценяване на писмения текст:/английски език/
1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението:  От 0 до 7 точки. 1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението – 0 – 5 т.
2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки. 2. Спазване на зададения обем и формат 0 – 3т.
3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки. 4. Спазване на граматическите норми и правила – 0 – 7т.
4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки. 3. Правилна и точна употреба на лексиката – 0 – 7т.
  5. Богатство на използваните изразни средства – 0 – 6 т.
5. Правопис (не се санкционират пунктуационни правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки. 6. Правопис – 0 – 2т . (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)
Писмен текст с обем под 80 думи, както и текст изцяло не съответстващ на темата сеоценяват с 0 (нула) точки При непристоен език, плагиатство, идентични текстове, текст под 80 думи или пълно несъответствие на текста с избраната тема се присъждат 0 точки.

 http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

8kl_languages/index.html

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/

http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-05-23_2dzi.html

немски 13-05-23_dzi-de

английски 13-05-23_dzi-eng

испански 13-05-23_dzi-sp

френски 13-05-23_dzi-fr

ДЗИ – Английски език
1. Какво би предпочел да бъдеш ела или дъб? Защо?

2. Най- опасното изобретениe. Кое е? Защо е било направено? Какво е опасно?

ДЗИ – Немски език
Тема 1

Наред с други зависимости и пристрастености от няколко години при младежите  се развива страстта към пазаруване. Купуват се неща, от които човек просто няма нужда, или които никога не носи. Обиколките за пазаруване са особено обичани от момичетата. Родителите се оплакват от това, но не могат да направят нищо.Напишете Вашето мнение за това, като се опитате да отговорите на следните въпроси:

  • Може ли това да се определи като страст или зависимост?
  • Какви са причините според Вас за тази зависимост?
  • Може ли да се помогне на хора, които са пристрастени към пазаруването? Кой, как?

Тема 2

През март медиите в цял свят съобщиха за българския учител, който е практикувал със своя клас новия модерен танц „Харлем Шейк” и затова е бил уволнен. След това повече от 400 ученици и 200 родители подписаха искане да бъде отново назначен учителя в училището. Изразете Вашето мнение по този случай /160-170 думи/. Следните опорни точки могат да Ви помогнат:

  • Правилно ли е реагирало училищното ръководство? Да/Не – защо.
  • Има ли право човек като възрастен да участва във всичко?
  • До колко учители и родители имат право да са сприятелени с учениците?

Напишете броя на думите под съчинението си!

Писмен текст с обем под 80 думи, както и текст изцяло не съответстващ на темата се оценяват с 0 (нула) точки

ДЗИ – френски език
1. Смятате ли, че общуването между юношите и възрастните е важно, за да помогне на младежите в живота?

•  Имате ли спорове с родителите си?•  Какви са причините за това?•  В какви ситуации вашите родители ви подкрепят?•  Защо общуването с приятелите понякога е по-лесно отколкото с родителите?

2. Вие тъкмо завършвате училище. Мислили ли сте за вашето бъдеще?

•  Какви проекти имате?

•  Каква професия избирате и защо?

•  Трябва ли човек да упражнява целия си живот една професия или често да я сменя?

•  Коя е професията, която никога не бихте упражнявали и защо?

ДЗИ – испански език

Напиши съчинение от 160-170 думи по една от темите:

1. Кое е твоето хоби           

– имаш ли предпочитано хоби           

– откога се занимаваш с него           

– какво ти е дало и от какво те е лишило това хоби           

– смяташ ли да промениш хобито си по някакъв начин в бъдещата ти работа

2. „По-лесно е да разбиеш атома, отколкото един предразсъдък”                                                                                 

Алберт Айнщайн

В съчинението трябва:           

– да изложиш твоето мнение за или против това твърдение           

– да дадеш примери, които да обосноват мнението ти

– да споделиш личен опит

– да напишеш кратко заключение

ДЗИ – италиански език
1.Пубертетът е комплексно и трудно време,  в което младежите се развиват и стават възрастни. Разкажете за вашия собствен опит, като изразите мнение за значението на приятелство, отношенията с родителите и общо за възпитанието и образованието.

2.Някои от твоите съученици мислят да продължат обучението си в чужбина. Там те искат да намерят и работа. Какво смяташ за това, за живот далече от твоята родина? Какви са собствените ти планове и проекти за днес и утре, настояще и бъдеще?

ДЗИ – руски език
1. Расскажите, как вы проводите свое свободное время.2. Мой любимый фильм или книга.