Archive for октомври, 2013

Обсъждане на новите учебни програми в методическото обединение

25.10.2013

25.10.13

Калинка Йорданова акцентува върху определящи методически принципи – прагматичност, спираловидно и плавно овладяване на чуждия език

ПРОЕКТИ на учебни програми по чужди езици изтегли zip файл ТУК

ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
по първи чужд език 
VІІІ – ХІІ клас (VІІІ клас с интензивно обучение)

Нови моменти в програмата:

•намален обем на новите знания, съобразен с възможностите на ученика;
•ориентирана е към речеви дейности;

Нива: първи чужд език, след 8 интензивен

8 клас – 18 часа седмично -А2

9 клас –  2 часа седмично – А2 +

10 клас – 2 часа седмично – В1

11 клас – 2 часа седмично + 4 часа профилВ1+

12 клас – 2 часа седмично + 4 часа профил  – В2

Тези 4 часа профил в 11 клас и 4 часа профил в 12 клас ги има при условие, че педагогическият съвет е взел такова решение!
Тематични области
Нови моменти в оценяването на постигането на очакваните резултати
Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
•устни изпитвания и участие в работа в клас 50 %
•писмени и домашни работи 20 %
•класни и контролни работи 20 %
•работа по проекти 10 %
В края на задължителното обучение  по чужд език всеки ученик ще може:
•да разбира съществените моменти в относително сложни текстове, представени с нормално темпо на речта и стандартен език;
• да разбира общото съдържание и извлича основна информация от художествени, научнопопулярни и публицистични текстове по теми, свързани с неговите интереси или актуални за обществото;
•активно и равностойно да участва в разговор, да обменя информация по теми, свързани с интересите му;
•да пише ясни и подробни  текстове на теми от различни области.
Направените промени предполагат:
– равномерно разпределяне на натовареността на ученика;
– практическа употреба на езика;
– продължаване на положителните традиции в обучението по чужд език и прилагане на новите образователни технологии;
– лесна четивност и приложимост.
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
Анкетна карта за първи чужд език – VІІІ – ХІІ клас (VІІІ клас с интензивно обучение)
ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
по първи чужд език 
VІІІ – ХІІ клас (VІІІ клас с неинтензивно обучение)

8 клас – 6 часа седмично – А1

9 клас  – 2 часа седмично – А1+

10 клас – 2 часа седмично – А2

11 клас – 2 часа седмично + 2 часа седмично профил – A 2+

12 клас – 2 часа седмично + 4 часа седмично профил – В1

Тези 2 часа профил в 11 клас и 4 часа профил в 12 клас ги има при условие, че педагогическият съвет е взел такова решение!

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
Текущи оценки:
Устни изпитвания и участие в работа в клас – 50 %
Писмени и домашни работи – 20 %
Класни и контролни работи – 20 %
Работа по проекти – 10 %
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
 по втори чужд език 
ІХ – ХІІ клас
 

9 клас – 2 часа седмично – А1

10 клас – 2 часа седмично – А1

11 клас – 2 часа седмично /А1+/ и  3 часа  седмично профил

12 клас – 2 часа седмично /А2/ и  4 часа седмично профил – В1+

Тези 3 часа профил в 11 клас и 4 часа профил в 12 клас ги има при условие, че педагогическият съвет е взел такова решение!

В края на задължителното обучение  по чужд език всеки ученик ще може да:
-да разбира най-същественото в съобщения или разговори, представени с ясна дикция и нормално темпо на речта;
-да извлича основна информация и да открива необходимата полезна информация в ограничени по обем текстове по познати теми;
-да общува в обичайни ситуации, които изискват пряк обмен на несложна информация по познати теми;
-да пише кратки текстове, писма или електронни писма по познати теми.
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
 за профилирана подготовка
 по чужд език
ХІ – ХІІ клас
Модулното обучение:
-е нов момент при обучението по чужд език;
-позволява акцентирането върху съществени и специфични области и елементи на съответния чужд език;
-дава възможност на учителя да разширяване обема на новите знания, като се съобразява с интересите на учениците.

Обучението в модул  „Устно общуване“- акценти

-усъвършенства рецептивните умения на ученика за слушане с разбиране на чужд език;
-развива продуктивните комуникативни умения на ученика за говорене, интегрирайки ги равностойно с рецептивните в рамките на устната (монологична и диалогична) реч;
-обогатява езиковите знания на ученика;
-формира ефективна социокултурна компетентност у ученика в контекст на  междукултурно общуване и многоезичие.

Обучението в модул  „Писмено общуване“- акценти 

-усъвършенства рецептивните умения на ученика за четене с разбиране на чужд език;
-обогатява езиковите знания на ученика, надграждайки езиковите му навици;
-формира ефективна социокултурна компетентност у ученика в контекст на  междукултурно общуване и многоезичие

Обучение в модул „Езикът чрез литературата“ (ІЧЕ след VІІІ кл. интензивен)  – акценти

Ученикът умее да:
 -разбира автентични художествени текстове от различни стилове и жанрове и отзиви (рецензии) за тях;
-участва в различни форми на спонтанно и подготвено обсъждане на теми, идеи и проблеми от художествен текст (разговор, дискусия, интервю);
-създава текст с ясно формулирана теза по проблем от художествен текст (коментар, анотация, резюме, есе и др.).

Обучението в модул „Езикови практики“ (І ЧЕ след VІІІ неинтензивен  и ІІЧЕ) – акценти

 

-обобщава основните норми на чуждия език;
-подпомага отработването на типични грешки и създава практически умения за общуване;
-запознава учениците с формата на изпитния тест на ДЗИ  по учебен предмет “Чужд език” и ги упражнява върху специфичните за него задачи, като развива у учениците стратегическа компетентност за успешното му полагане;
Оценяване на постиженията на учениците – форми и методи:
Текущи оценки
Устни изпитвания и участие в работа в клас
Писмени и домашни работи
Класни и контролни работи
Работа по проекти

Обучението в модулиЕзик и култура“ (I ЧЕ след VІІІ кл. неинтензивен и II ЧЕ) и „Култура и междукултурно общуване(I ЧЕ след VІІІ кл. интензивен) – акценти:

 Формира:
•познавателна компетентност – овладяване на знания за чуждата култура;
• поведенческа компетентност – осмисляне на културното многообразие и различие;
• ценностна компетентност – проява на толерантност към културното различие и респект към културното богатство и разнообразие;
• стратегическа компетентност – овладяване на компенсаторни стратегии за междукултурно общуване.

след VІІІ кл. с интензивно  изучаване на ЧЕ

МОДУЛ «КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/в 12. клас – 31 часа
 МОДУЛ «ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «УСТНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/ в 12. клас – 31 часа

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

МОДУЛ «УСТНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ЕЗИК И КУЛТУРА»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 0 часа/12. клас – 31 часа
 МОДУЛ «ЕЗИКОВИ ПРАКТИКИ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас0 часа/в 12. клас – 31 часа

След  VІІІ кл. с неинтензивно изучаване на ЧЕ

МОДУЛ «УСТНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ЕЗИК И КУЛТУРА»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 0 часа/в 12. клас – 31 часа
  МОДУЛ «ЕЗИКОВИ ПРАКТИКИ»
Годишен брой часове в 11. клас – 0 часа / в 12. клас – 31 часа
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
Проектите на учебните програми по чужд език са публикувани на сайта на МОН:
Бележки и препоръки очакват експертите в МОН – след обсъждане в методическите обединения, чрез директорите, чрез експертите в РИО.
Въпрос: Колко време е необходимо за достигане на едно езиково ниво?
Отговор: Ученето е индивидуален процес и зависи от различни, също индивидуални, фактори: от ангажимент, отделено време и използване на допълнителни предложения за упражнение. Ако ученик е учил вече един чужд език, очаква се да научи втория много по-бързо. Голямо значение има дали езиковото  обучение е  в родината или в държавата, където се говори този език. Дали е интензивно или вечерно. Други фактори: изходен език, възраст, езикови дарби и много други обстоятелства.
Например: 8 интензивен и след него:8 клас – 648 часа9 клас – 72 часа10 клас – 72 часа11 клас – 72 часа

12 клас – 62 часа
Общо: 926 часа

Учебната програма изисква ниво В2.

Профилът надгражда в рамките на В2

 

Например: 8 неинтензивен и след него:8 клас – 216 часа9 клас – 72 часа10 клас – 72 часа11 клас – 72 часа

12 клас – 72 часа

Общо: 494 часа

Учебната програма изисква ниво В1

Профилът надгражда в рамките на В1

 

Втори чужд език9 клас – 72 часа10 клас – 72 часа11 клас – 72 часа12 клас – 62 часа

Общо: 278 часа

Учебната програма изисква ниво А2

Профилът надгражда до В1

 

A1 110-130 часа
А2 220-260 часа
В1 440-520 часа
В2 590-680 часа
С1 800-1000 часа
С2 1000-1200 часа

Profile deutsch

Този труд се нарича Профили немски – Обща Европейска езикова рамка и компакт диск към него може да посочи всяка дума към кое езиково ниво спада.

Гьоте Институт  Мюнхен описва подробно всеки изпит за езиково ниво:

A1 Start Deutsch 1: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/deindex.htm

A2 Start Deutsch 2: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/deindex.htm

A1 Fit in Deutsch 1: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ft1/mat/deindex.htm

A2 Fit in Deutsch 2: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ftz/mat/deindex.htm

Goethe-Zertifikat B1: http://shop.goethe.de/shop/20081010001/vc-2686-fld-title-direc-ASC-c-4062.htm

 Например: ниво А1, в наръчника  „Prüfungsziele, Testbeschreibung“ , от страница 81 започва списък с думи, които спадат към ниво А1

Pruefungsziele_Testbeschreibung_A1_SD1

Съвещание на учителите по чужд език

18.10.2013

На срещата бяха представени предстоящи инициативи през учебната 2013-2014 година, сред които олимпиади, състезания, обучения на Гьоте Институт и Британското посолство, театрални празници на всички чужди езици и посещение на открити уроци.

18.10.13

Госпожа Любка Стоименова, старши експерт по чужди езици, представи обощено най-често срещани пропуски в обучението по чужд език.

Предстои обсъждане на новите учебни програми. Експерти от МОН и РИО ще чуят мнението на колкото може повече учители за новите учебни програми и желание за намаляване на бюрокрацията в учителската дейност, свързана с нанасяне на учебния материал в главна книга, вписване на зададените домашни работи в дневника, тематично разписание по часове и др.

Госпожа Ани Рупова презентира дейността на методическо обединение „Чужди езици“ в НХГ и желанието на учителите по чужд език да преподават качествено, ефективно и достъпно.

Reglament_KLETT_nacionalno_sastezanie_nemski_2013-2014

Училище от Унгария – наш партньор по проект „Образът на другите“

01.10.2013

Училището се намира в град Esztergom /Унгария/, на границата със Словакия. Учениците често правят учебни пътувания до Словакия и Австрия.

01.10.2013

От 8 б клас в проекта участват: Габриела Методиева, Габриела Шопова, Магдалина, Добромир, Петя, Антон, Велислава, Вергил, Георги, Борислава, Венеса, Димитър, Виктория.

Информация за родителите