Archive for септември, 2016

Наредба 5 от 30 ноември 2015 г., в сила от 8.12.2015 г. за общообразователната подготовка

14.09.2016

Учебните програми влизат в сила:

2016 г. – първи и пети клас

2017 година – втори, шести и осми клас

2018 година – трети, седми и девети клас

2019 година – четвърти и десети клас

2020 година – единадесети клас

2021 година – дванадесети клас

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати от обучението по чужд език в края на образователните етапи и степени в часовете от общообразователната подготовка. Те са разработени съобразно: • Референтни документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

• да повишава езиковата и общата култура и културата на общуване на учениците;

• да насърчава учениците да осмислят националната си идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

• да изгражда междукултурни компетентности у учениците и да ги подготвя за общуване с други културни и езикови общности;

• да изгражда умения за самостоятелно развитие на учениците чрез: инициативност, творчество, решаване на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене и др.;

• да развива у учениците умения за работа в екип;

• да научи учениците да използват информация от източници на чужд език;

• да използва чуждия език като средство за обучение по различни общообразователни учебни предмети;

• да изгради умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ, синтез и оценка;

• да създаде условия за изграждане на езикови компетентности на съответния език, включващи знания, умения и стратегии за успешно общуване.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Компетентности в областта на българския език 2 Умения за общуване на чужди езици 3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите 4 Дигитална компетентност 5 Умения за учене 6 Социални и граждански компетентности 7 Инициативност и предприемчивост 8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество 9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Уменията за общуване на чужди езици е една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество. Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности. Общообразователната подготовка по учебен предмет чужд език е неразделна част от системата на общообразователна подготовка в следните степени и етапи:

Степен                                                       Етап                                              Клас

Средна степен на образование      Втори гимназиален етап       XI – XII клас

Средна степен на образование      Първи гимназиален етап      VIII – X клас

Основна степен на образование    Прогимназиален етап             V – VII клас

Основна степен на образование     Начален етап                            II – IV клас

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език отразяват:

последователността в обучението по чужди езици в българското училище;

ниво на владеене на чуждия език.

Нивото на владеене на чуждия език се отнася до задължителната подготовка.

Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят обема на учебното съдържание съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивата на владеене на чужд език за съответната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие:

• в рамките на общообразователен учебен предмет чужд език;

• между общообразователен учебен предмет чужд език и другите общообразователни учебни предмети.

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език описват всяко ниво, което учениците трябва да достигнат в резултат на обучението при завършване на определена образователна степен или етап, съответстващо на нивата на владеене на чужд език А1 – B2.1 според Общата европейска езикова рамка.

НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

А. Първи гимназиален етап

При завършване на първия гимназиален етап на средната степен на образование (Х клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1.За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1.Интензивно изучавания първи чужд език на нивоВ1

1.2.Втория чужд език на ниво А1

2. За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:

2.1.Първия чужд език на нивоА2

2.2.Втория чужд език на ниво А1

Б. Втори гимназиален етап При завършване на втория гимназиален етап – средната степен на образование (ХІІ клас), се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1.Интензивно изучавания първи чужд език на ниво В2.1

1.2.Втория чужд език на ниво А2

2.За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:

2.1.Първия чужд език на ниво В1.1

2.2.Втория чужд език на ниво А2

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

09.09.2016

Наредба 7 от 11.08.2016 г.

В сила от 26.08.2016 г.

naredba_7_11-08-2016_profilirana_podgotovka

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
(Ниво В1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)
Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален

етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания

и речевите умения, усвоени на ниво В1 в първия гимназиален

етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка

спомага  за тяхното усъвършенстване и за овладяване на общи и

комуникативни  езикови компетентности на ниво В2 по Общата

европейска езикова рамка  в края на етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд

език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален

етап на средната образователна степен в учебните часове за

общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със

задължителните модули, както следва:
modul-1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни

часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни

часа
modul-3 – Езикът чрез литературата – общ хорариум за XI и XII клас: 67

учебни часа
modul-4 – Култура и междукултурно общуване – общ хорариум за XI и XII

клас: 67 учебни часа

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЕ – ПРОФИЛ

02.09.2016

Наредба 7 от 11.08.2016

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици се разработват съгласно общите нива на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка и съотнесени в тяхната последователност над постигнатата в съответствие с учебния план общообразователна подготовка. Тези изисквания са насочени към задълбочаване и разширяване на общите и комуникативните езикови компетентности, придобити в общообразователната подготовка в зависимост от прилагания учебен план. Те са разработени в съответствие с Общата европейска езикова рамка, Европейската референтна рамка за ключови компетентности и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. Уменията за общуване на чужди езици са една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество. Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

· Общи цели:

– да стимулира мотивацията на ученика за осъзнаване на националната идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

– да допринася за преодоляването на предварително формирани културни стереотипи и неточности, които водят до културна дезориентация;

– да развива у учениците чувство на толерантност и уважение към културните различия и самобитност;

– да подготвя учениците за общуване в условия на езиково и културно многообразие;

– да повишава езиковата, общата и междукултурната компетентност на учениците;

– да създава у ученика нагласа за учене през целия живот;

– да предоставя възможност за проява на инициативност, творчество, критично мислене и самостоятелни решения, поемане на отговорност за учене и решаване на проблемите;

– да развива уменията на учениците за работа в екип и поемане на лична отговорност.

· Конкретни цели:

– да усъвършенства равностойно и интегрирано рецептивните (слушане и четене) и продуктивните комуникативни умения (говорене и писане) на ученика на чужд език;

– да обогатява уменията на ученика за уместна употреба на фонетичната, граматическата и лексикалната система на изучавания език в съответната комуникативна ситуация;

– да развива уменията на ученика за работа с научнопопулярни и художествени текстове от различни стилове, жанрове и епохи;

– да развива умения и да предоставя стратегии, необходими на ученика за успешната му подготовка за ДЗИ по учебен предмет чужд език.

Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд език отразяват: · взаимосвързаността на модулите в обучението по чужди езици в българското училище; · ниво на владеене на чуждия език. Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят задължителните модули и обема на учебното съдържание за профилирана подготовка съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивото на владеене на чужд език за средната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот. Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие: · в рамките на задължителните модули по учебен предмет чужд език; · с учебния материал от общообразователната подготовка; · между задължителните модули по учебен предмет чужд език и тези на другите учебни предмети.

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИДА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНООБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите умения, усвоени на ниво А1 в първия гимназиален етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови компетентности на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка в края на етапа. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както следва:

Modul 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа

МОДУЛ 2– Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа

МОДУЛ 3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа

МОДУЛ 4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А2 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап
на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите
умения, усвоени на ниво А2 в първия гимназиален етап, като във
взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното
усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови
компетентности на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка в края на
етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език
определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на
средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и
профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както
следва:
МОДУЛ 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа

modul-3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
modul-4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни
часа