Наредба 5 от 30 ноември 2015 г., в сила от 8.12.2015 г. за общообразователната подготовка

Учебните програми влизат в сила:

2016 г. – първи и пети клас

2017 година – втори, шести и осми клас

2018 година – трети, седми и девети клас

2019 година – четвърти и десети клас

2020 година – единадесети клас

2021 година – дванадесети клас

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати от обучението по чужд език в края на образователните етапи и степени в часовете от общообразователната подготовка. Те са разработени съобразно: • Референтни документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

• да повишава езиковата и общата култура и културата на общуване на учениците;

• да насърчава учениците да осмислят националната си идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

• да изгражда междукултурни компетентности у учениците и да ги подготвя за общуване с други културни и езикови общности;

• да изгражда умения за самостоятелно развитие на учениците чрез: инициативност, творчество, решаване на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене и др.;

• да развива у учениците умения за работа в екип;

• да научи учениците да използват информация от източници на чужд език;

• да използва чуждия език като средство за обучение по различни общообразователни учебни предмети;

• да изгради умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ, синтез и оценка;

• да създаде условия за изграждане на езикови компетентности на съответния език, включващи знания, умения и стратегии за успешно общуване.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Компетентности в областта на българския език 2 Умения за общуване на чужди езици 3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите 4 Дигитална компетентност 5 Умения за учене 6 Социални и граждански компетентности 7 Инициативност и предприемчивост 8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество 9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Уменията за общуване на чужди езици е една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество. Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности. Общообразователната подготовка по учебен предмет чужд език е неразделна част от системата на общообразователна подготовка в следните степени и етапи:

Степен                                                       Етап                                              Клас

Средна степен на образование      Втори гимназиален етап       XI – XII клас

Средна степен на образование      Първи гимназиален етап      VIII – X клас

Основна степен на образование    Прогимназиален етап             V – VII клас

Основна степен на образование     Начален етап                            II – IV клас

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език отразяват:

последователността в обучението по чужди езици в българското училище;

ниво на владеене на чуждия език.

Нивото на владеене на чуждия език се отнася до задължителната подготовка.

Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят обема на учебното съдържание съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивата на владеене на чужд език за съответната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие:

• в рамките на общообразователен учебен предмет чужд език;

• между общообразователен учебен предмет чужд език и другите общообразователни учебни предмети.

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език описват всяко ниво, което учениците трябва да достигнат в резултат на обучението при завършване на определена образователна степен или етап, съответстващо на нивата на владеене на чужд език А1 – B2.1 според Общата европейска езикова рамка.

НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

А. Първи гимназиален етап

При завършване на първия гимназиален етап на средната степен на образование (Х клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1.За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1.Интензивно изучавания първи чужд език на нивоВ1

1.2.Втория чужд език на ниво А1

2. За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:

2.1.Първия чужд език на нивоА2

2.2.Втория чужд език на ниво А1

Б. Втори гимназиален етап При завършване на втория гимназиален етап – средната степен на образование (ХІІ клас), се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1.Интензивно изучавания първи чужд език на ниво В2.1

1.2.Втория чужд език на ниво А2

2.За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:

2.1.Първия чужд език на ниво В1.1

2.2.Втория чужд език на ниво А2

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: