2. Критерии за оценяване

Нова учебна програма по немски като втори чужд език /9 и 10 клас/ –  тук

Задължително /за учебен срок/: 6 оценки

 1. Устни изпитвания и участие в работата в клас – минимум 2 оценки
 2. Писмени домашни работи – минимум 1 оценка 
 3. Контролна работа – 1 оценка
 4. Класна работа – 1 оценка
 5. Работа по проекти – 1 оценка

Нова учебна програма по немски за 8 клас /интензивно изучаване/ – тук

Задължително /за учебен срок/: 

 1. Устни изпитвания и участие в работа в клас –  минимум 6 оценки
 2. Писмени задачи в клас и домашни работи – минимум 3 оценки
 3. Класна работа – 1 оценка
 4. Контролни работи – минимум 2 оценки
 5. Работа по проекти –  2 оценки

Нова учебна програма по немски за 9 и 10 клас /общообразователна подготовка/ – тук

Задължително /за учебен срок/:

9 клас

 1. Устни изпитвания и участие в работа в клас –  минимум 3 оценки
 2. Писмени задачи в клас и домашни работи – минимум 2 оценки
 3. Класна работа – 1 оценка
 4. Контролни работи –  1 оценка
 5. Работа по проекти –  1 оценка

10 клас

 1. Устни изпитвания и участие в работа в клас –  минимум 2 оценки
 2. Писмени задачи в клас и домашни работи – минимум 1 оценка
 3. Класна работа – 1 оценка
 4. Контролни работи –  1 оценка
 5. Работа по проекти –  1 оценка

 

Kriterii, Kalinka, 2017

Устен изпит по чужд език в 8 клас

Устен изпит, 8 кл,1

 

Устен изпит, 8 кл,2

Критерии – устен изпит  /8 клас/

 

Изисквания:

 1. Обща интерактивност и социален език – да умее да се предтавя, да даде кратка информация за себе си
 2. Оценява се умението на учениците да реагират при ситуация симулирана в момента, поощрява се творчеството, оценява се дали диалогът съответсва на зададената ситуация, богатството на езикови и граматични форми, равностойното участие на учениците. Взаимодействие със събеседник чрез обмяна на идеи, изразяване на мнение и аргументация, не/съгласие, предложение, разсъждение, преценка, постигане на решение чрез диалог или дискусия – важно е не мнението, а изложението и интерактивността
 3. Изразяване на мнение и аргументация, изразяване на съгласие/несъгласие – задаване на въпроси по тема

Оценяване:

Отличен – Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси

Много добър – Говори бавно и внимателно, без груби грешки, с паузи. Ученикът се ориентира много добре в лексико-граматичния материал. Изпълнява поставените задачи без нужда от подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на цялостната комуникация.

Добър – Прави доста грешки, но речта е сравнително гладка. Ученикът е овладял само основния материал. Недостатъчно комплексно прилага изучения лексико-граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълняват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми в комуникацията

Среден – Справя се с речта с доста затруднения и грешки. Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее достатъчно пълно лексико-граматичния материал. При изпълнение на практическа задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда помощ.

Слаб – Не може да говори по избрана тема или говори с грешки, които пречат на разбирането. Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико-граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лексикални, синтактични и стилистични грешки.

ТЕМИ:

1.Училище и учители

2.Хоби и свободно време

3.Жилище и мебели

4.Семейство и роднини

5.Приятели и приятелства

6.Външен вид и характер

7. Магазини и пазаруване

8.Професии

9.Ядене и пиене

10.Книги и медии

 

ЧУЖД ЕЗИК – КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИКА –  Тук

 1. Умение за четене и четене с разбиране – 10 %
 2. Умение за говорене /Разказване, Задаване и отговаряне на въпроси, Дискусии – 15 %
 3. Умение за слушане – 5 %
 4. Умение за писане /Съставяне на текст и спазване на срок за предаване/, диктовки – 15 %
 5. Граматически компетентности – 10 %
 6. Речник /Учебна система, Книги за прочит/ – 10 %
 7. Тестове /Текущи, Класна работа, Външно оценяване/ – 10 %
 8. Проекти /индивидуални, по двойки, групови/ – 10 %
 9. Домашна работа – 10 %
 10. Показано усърдие и старание 5 %

ЧУЖД ЕЗИК – КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНА РАБОТА – Тук

ЧУЖД ЕЗИК – КРИТЕРИИ ЗА УСТЕН ИЗПИТ – Тук

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ЧУЖД ЕЗИК СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА – Тук

 

 

Advertisements