2. Изпити и оценки

КОНСПЕКТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК  /8 КЛАС ИНТЕНЗИВНО/ – НИВО А1 – В1.1ТУК

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК /8 КЛАС ИНТЕНЗИВНО/ – НИВО А1 – В1.1 – Заповед от 17.03.2016 г. и влиза в сила от учебната 2017-2018 година – Тази учебна програма e за VІІІ клас с интензивно изучаване на немски език, прие което учениците в края на Х клас се очаква да постигнат равнище В1 –  ТУК

КОНСПЕКТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК /9 КЛАС ИНТЕНЗИВНО, ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ/ – НИВО В1 – ТУК

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК /9 КЛАС ИНТЕНЗИВНО/ – НИВО В1 – Заповед от 25.01.2017 г. и влиза в сила от учебната 2018-2019 година – Тази учебна програма е предназначена за ученици от ІХ и Х клас, които след за VІІІ клас с интензивно изучаване на немски език края на Х клас трябва да постигнат ниво В1 – ТУК

КОНСПЕКТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК /9 КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК, ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ/ НИВО А1.1 –  ТУК

 

Новите учебни програми по чужд езиктук

Нова учебна програма по немски като втори чужд език /9 и 10 клас/ –  тук

Задължително /за учебен срок/: 6 оценки

 1. Устни изпитвания и участие в работата в клас – минимум 2 оценки
 2. Писмени домашни работи – минимум 1 оценка 
 3. Контролна работа – 1 оценка
 4. Класна работа – 1 оценка
 5. Работа по проекти – 1 оценка

Нова учебна програма по немски за 8 клас /интензивно изучаване/ – тук

Задължително /за учебен срок/: 

 1. Устни изпитвания и участие в работа в клас –  минимум 6 оценки
 2. Писмени задачи в клас и домашни работи – минимум 3 оценки
 3. Класна работа – 1 оценка
 4. Контролни работи – минимум 2 оценки
 5. Работа по проекти –  2 оценки

Нова учебна програма по немски за 9 и 10 клас /общообразователна подготовка/ – тук

Задължително /за учебен срок/:

9 клас

 1. Устни изпитвания и участие в работа в клас –  минимум 3 оценки
 2. Писмени задачи в клас и домашни работи – минимум 2 оценки
 3. Класна работа – 1 оценка
 4. Контролни работи –  1 оценка
 5. Работа по проекти –  1 оценка

10 клас

 1. Устни изпитвания и участие в работа в клас –  минимум 2 оценки
 2. Писмени задачи в клас и домашни работи – минимум 1 оценка
 3. Класна работа – 1 оценка
 4. Контролни работи –  1 оценка
 5. Работа по проекти –  1 оценка

 

Kriterii, Kalinka, 2017

Устен изпит по чужд език в 8 клас

Устен изпит, 8 кл,1

 

Устен изпит, 8 кл,2

Критерии – устен изпит  /8 клас/

 

Изисквания:

 1. Обща интерактивност и социален език – да умее да се предтавя, да даде кратка информация за себе си
 2. Оценява се умението на учениците да реагират при ситуация симулирана в момента, поощрява се творчеството, оценява се дали диалогът съответсва на зададената ситуация, богатството на езикови и граматични форми, равностойното участие на учениците. Взаимодействие със събеседник чрез обмяна на идеи, изразяване на мнение и аргументация, не/съгласие, предложение, разсъждение, преценка, постигане на решение чрез диалог или дискусия – важно е не мнението, а изложението и интерактивността
 3. Изразяване на мнение и аргументация, изразяване на съгласие/несъгласие – задаване на въпроси по тема

Оценяване:

Отличен – Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси

Много добър – Говори бавно и внимателно, без груби грешки, с паузи. Ученикът се ориентира много добре в лексико-граматичния материал. Изпълнява поставените задачи без нужда от подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на цялостната комуникация.

Добър – Прави доста грешки, но речта е сравнително гладка. Ученикът е овладял само основния материал. Недостатъчно комплексно прилага изучения лексико-граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълняват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми в комуникацията

Среден – Справя се с речта с доста затруднения и грешки. Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее достатъчно пълно лексико-граматичния материал. При изпълнение на практическа задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда помощ.

Слаб – Не може да говори по избрана тема или говори с грешки, които пречат на разбирането. Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико-граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лексикални, синтактични и стилистични грешки.

ТЕМИ:

1.Училище и учители

2.Хоби и свободно време

3.Жилище и мебели

4.Семейство и роднини

5.Приятели и приятелства

6.Външен вид и характер

7. Магазини и пазаруване

8.Професии

9.Ядене и пиене

10.Книги и медии

 

ЧУЖД ЕЗИК – КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИКА –  Тук

 1. Умение за четене и четене с разбиране – 10 %
 2. Умение за говорене /Разказване, Задаване и отговаряне на въпроси, Дискусии – 15 %
 3. Умение за слушане – 5 %
 4. Умение за писане /Съставяне на текст и спазване на срок за предаване/, диктовки – 15 %
 5. Граматически компетентности – 10 %
 6. Речник /Учебна система, Книги за прочит/ – 10 %
 7. Тестове /Текущи, Класна работа, Външно оценяване/ – 10 %
 8. Проекти /индивидуални, по двойки, групови/ – 10 %
 9. Домашна работа – 10 %
 10. Показано усърдие и старание 5 %

ЧУЖД ЕЗИК – КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНА РАБОТА – Тук

ЧУЖД ЕЗИК – КРИТЕРИИ ЗА УСТЕН ИЗПИТ – Тук

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ЧУЖД ЕЗИК СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА – Тук

ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ

 1. Не само усвояване от учениците на обеми от знания, а и извършване на дейности и изграждане на умения
 2. Ученето и обучението са динамични – важно е взаимодействието, общуването, диалого, партньорството не само между учител и ученик, но и между самите учещи се.
 3. Промяна в ролята на оценяването – от оценяване на крайни резултати, на обеми от знания,  се преминава към оценяване на цялостното развитие и постижения на ученика, оценяване на дейности, на отношения.
 4. Формиращото оценяване е непрекъснат процес, като акцентира на това, което учениците могат, а не върху слабостите и грешките им.
 5. Формиращото оценяване развива рефлексивното поведение, защото и преподавателят, и ученикът участват в процеса на преценка на стратегиите и резултатите от ученето, спрямо целите на обучението и носят отговорността за крайния резултат.
 6. Рефлексивност /обратна връзка/ – важна за намаляване реалното и препоръчителното ниво.
 7. Формиращото оценяване е точно и стимулиращо, дава спокойствие, увереност, повишава ефективността на ученето.
 8. Формиращото оценяване се концентрира върху това как учениците учат.
 9. Тъй като оценяването има емоционален ефект формирацощото оценяване трябва да е хуманно и конструктивно
 10. Формиращото оценяване развива способностите на учениците за самооценяване и самоуправление на процеса на учене
 11. При формиращо оценяване учителят се възприема като доверено лице, а не като съдник, а това стимулира ученика и насочна към корекционна дейност
 12. Формиращото оценяване дава по-детайлни ориентири: “Ше се справиш по-добре, ако…”
 13. Формиращото оценяване изисква да се обясни на учениците ЗАЩО учат дадено нещо
 14. Формиращото оценяване изисква проследяване на адекватността на действията на учениците при индивидуална работа и своевременно подпомагане на отделния ученик
 15. Формиращото оценяване изисква деликатна намеса при долаваяне на напрежение и затруднение в общата работа на групата
 16. Формиращото оценяване изисква прогнозиране на предстоящите зони на развитие, изграждане на ясна картина за типичните грешки, причините, които ги пораждат и начините за преодоляване.
 17. Формиращото оценяване изисква проследяване развитието на умения за самостоятелна репродуктивна и изследователска дейност
 18. Формиращото оценяване изисква формиране на умение за пренос на знанията
 19. Формиращото оценяване изисква да се използват стратегии, които подпомагат учениците: Как ще провериш правилно ли си написал думата? Припомни си как се образуват трите форми на правилните глаголи. Използвай немско-българския речник и таблицата за рекцията на глаголите. Ти вече знаеш фрази, свързани с темата пазаруване в зеленчуков магазин, но сега се опитай да използваш тези фрази при покупка в аптека.
 20. Формиращото оценяване има позитивна насоченост, подхранва спонтанността, стимулира любопитството, създава сигурност и освообедност ученикът да бъде себеси, което създава благоприятен емоционален фон за работа.
 21. Основният инструмент за реализиране на формиращо оценяване е обратната връзка. Чрез нея се форира в ученика рефлективно поведение, гарантиращо неговия успех.
 22. Обратната връзка при формиращото оценяване трябва да дава следната информация: цели на обучението, доказателства за актуалното състояние на ученика, начини за проедоляване на разликата между първото и второто. Обратната връзка трябва да бъде постоянна, навременна, задължителна, информативна, аргументирана чрез ясни указания за критерии за оценка и самооценка, позитивна и конструктивна, щадяща достойнството на ученика, помагаща му да се формира като личност, съхраняваща чувството на ученика за самоценност, разрушаваща чувството му за страх от неуспех, насочваща ученика към самокоригиране и самоусъвършенстване, допускаща аргументирано несъгласие на ученика, прогнозираща нови равнища на нови постижения, ориентираща се към конкретното постижение, без обобощени съждания, свързани с цялостното поведение на ученика.
 23. Формиращо оценяване може да се реализира, само ако този, който получава обратната информация, е в състояние да я приеме, осъзнае, осмисли.  Това предполага умения за самооценяване, известна автономия на ученика, която е резултат от целенасочена подготовка
 24. Най-популярни подходи /стратегии и техники/ за формиращо оценяване са Порт-фолиото и Огледалното оценяване.

ПОРТФОЛИОТО представлява папка с продукти от работата на учениците, която позволява системното проследяване на развитието на всеки един от тях – неговите постижения, успехи и затруднения. Този подход дава чудесна възможност за обратна връзка. Учител, ученик, родител могат по всяко време да получат информация за постигнатото равнище на обучаемост и успеваемост.Ва базата на този тип формиращо оценяване се изгражда и сумативното, което дава предстваа за постиженията на ученика в края на определен период.Така постигнатата обективност не изненадва и не стретира ученика, а го стимулира и окуражава.

ОГЛЕДАЛНОТО ОЦЕНЯВАНЕ борави с определени символи, с които се определят равнищата на успеваемост на ученика. Те се поставят в специална тетрадка на всеки ученик. В нея има графа за оценка от учителя и графа за самооценка. Първи поставя своя символ ученикът, а след това учителят. Символи: Справяш се добре, не се справяш много добре, имаш нужда от помощ.

15.08.2017 г., МОН публикува скала с критерии за оценките:

∙ Отличен (5.50-6) – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат.

∙ Много добър (4.50-5.49) – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.

∙ Добър (3.50-4.49) – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно се справя с познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.

∙ Среден (3.00-3.49) – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.

∙ Слаб (2.00-2.99) – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.