5. Профилирано, В2

Профилирана подготовка при интензивно и разширено обучение по чужд език

Наредба 7  от  11.08.2016 г., в  сила от 26.08.2016 г. – тук

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
(Ниво В1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Учебна програма за девети и десети клас, която постига ниво В1 в края на десети кластук 

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален

етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания

и речевите умения, усвоени на ниво В1 в първия гимназиален

етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка

спомага  за тяхното усъвършенстване и за овладяване на общи и

комуникативни  езикови компетентности на ниво В2 по Общата

европейска езикова рамка  в края на етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд

език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален

етап на средната образователна степен в учебните часове за

общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със

задължителните модули, както следва:
modul-1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни

часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни

часа
modul-3 – Езикът чрез литературата – общ хорариум за XI и XII клас: 67

учебни часа
modul-4 – Култура и междукултурно общуване – общ хорариум за XI и XII

клас: 67 учебни часа

Резултати – тук 


%d блогъра харесват това: