6. Профилирано, В1

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А2 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап
на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите
умения, усвоени на ниво А2 в първия гимназиален етап, като във
взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното
усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови
компетентности на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка в края на
етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език
определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на
средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и
профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както
следва:
МОДУЛ 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа

modul-3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
modul-4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни
часа


%d блогъра харесват това: