3.Квалификация в НХГ

Комисия:

Председател: Румяна Войнова

Членове: Светлана Солачка, Доброслава Митева, Илонка Белева, Емануил Манолов, Капка Калибацева

 

Задължителна квалификация за педагогическите специалисти с общо 48 академични часа за 4 години въвежда МОН с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  За всеки 16 часа такава квалификация обучаемите ще получават по един квалификационен кредит – т.е. поне три кредита за 4 години.

Отделно във всяко училище педагозите трябва да преминат всяка година през 16 часа вътрешна квалификация чрез обмяна на опит с колегите, посещаване на открити уроци и пр.

Всяка квалификация на учителите ще бъде отбелязвана в индивидуално професионално портфолио (досие).

Данните в портфолиото ще се събират в следващите 4 години и за пръв път те ще послужат за атестиране на учителите, което ще се въведе от учебната 2020/2021 г. и ще се повтаря на всеки 4 години. Атестирането ще включва самооценка и оценяване от специална комисия. Атестационната карта включва 25 критерия по областите на професионална компетентност, от които 20 са национални и 5 ще са утвърдени от самото училище. Атестационната комисия за всеки учител ще включва представители на училището, одобрени от педагогическия съвет, и на регионалните образователни управления. За директорите в комисията ще има хора от общината, от финансиращия орган и от т.нар. Обществен съвет към всяко училище, където има и родители. Скалата за оценяване включва за най-добрите 2 точки по всеки параметър, за средни постижения – 1,5 точки, и за по-ниски постижения на учителя 1 точка. Оценките ще са 5, като най-високата се пише за получени 45 до 50 точки, а най-ниската е за 25 до 29,99 точки. От атестирането ще зависи растежът по длъжности и заплащането.
Длъжностите в училище ще са три – учител (възпитател), старши учител (старши възпитател) и главен учител (гл. възпитател). Длъжността директор ще има три степени. Запазват се петте досегашни професионално квалификационни степени.

Наредба № 15 от 22 юни 2019 година – тук

Наредба 12 от 1 септември 2016 г. – тук

Въпроси и отговори – тук

Наредба 5 от 2015 година /изменение/ – тук

Квалификация – 2019-2020

Квалификация  –  2018-2019

Квалификация 2017-2018 г. – 2017-2018

Квалификация  2016 – 2017 г.

ТУК

Учителско портфолио

Семинари на Просвета

Бариери пред диалога учител-ученик – тук

Квалификация 2015-16