Archive for the ‘1. Методическо обединение’ Category

Месец на франкофонията в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград

21.03.2018

 

Direktor

Днес, 21 март 2018 г., в хоровата зала на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград старши учител по френски език Бонка Ичкова организирира публични изяви по проект „Твоят час“ с две групи ученици от 10 и 11 клас. В месеца на франкофонията изявите бяха тематично посветени на световно известни певци и артисти от Франция.

Saal

 

Учениците от 8 б клас с интерес забелязаха, че много от певците имат репертоар и на немски език, а също – че песните и филмите сближават народите по света и в Европа и преодовялат граници.

Bonka

 

Реклами

Заседание на методическо обединение „Чужди езици“

10.11.2016

 

moТази седмица в няколко поредни дни методическо обединение „Чужди езици“ в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград имаше заседания.

mo5

Румяна Войнова и Надежда Иванова представиха пред колегите основните моменти от презентацията от 4 ноември 2016 г. на госпожа Любка Стоименова, старши експерт чужди езици в РУО на МОН=

mo4

Господин Марин Митов, директор на ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, изрази очакването на ръководството за активно включване на учителите по чужд език в проекти по програмата Еразъм плюс. Обявени бяха две предстоящи вътрешно-училищни квалификационни форми: Еразъм плюс /Албена Узунова/ и Новите учебни програми /Р. Войнова и Н.Иванова/

Среща на методическо обединение Чужди езици

11.09.2014

На 12 септември, 9 часа, в стая 105 се проведе среща на учителите по чужд език в НХГ.

Дневен ред:

1. Приемане  План на методическото обединение

R. Vojnova, predozhenie za Plan na MO

2. Дискутиране на критерии за устно оценяване и оформяне на срочна и годишна оценка

N. Ivanova,УСТНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

R.Vojnova, Sro4na, gosishna ocenka

Modell

3. Дискутиране на Наредба 3 за оценяването в частта „Съхранение на писмените работи в училище“

nrdb_3_03_ocenjavane

Извадка от Наредба 3

4. Делене на паралелките на групи

Делене на паралелките на групи

5. Идеи за възможността на всеки учител по чужд език да се включи във вътрешната училищна квалификация чрез преведена статия, свързана с иновации в обучението по различни предмети, или нови технологии в обучението

6. Идеи за отбелязване годишнината на гимназията с открити уроци и други инициативи

7. НХГ – част от инициативата на германското външно министерство „Училища: партньори на бъдещето“ /възможност учениците с немски език да работят  в електронната платформа на PASCH-училищата/
Presentation1
12.09.14

Допълнение: Plan na MO, 2

Обсъждане на новите учебни програми в методическото обединение

25.10.2013

25.10.13

Калинка Йорданова акцентува върху определящи методически принципи – прагматичност, спираловидно и плавно овладяване на чуждия език

ПРОЕКТИ на учебни програми по чужди езици изтегли zip файл ТУК

ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
по първи чужд език 
VІІІ – ХІІ клас (VІІІ клас с интензивно обучение)

Нови моменти в програмата:

•намален обем на новите знания, съобразен с възможностите на ученика;
•ориентирана е към речеви дейности;

Нива: първи чужд език, след 8 интензивен

8 клас – 18 часа седмично -А2

9 клас –  2 часа седмично – А2 +

10 клас – 2 часа седмично – В1

11 клас – 2 часа седмично + 4 часа профилВ1+

12 клас – 2 часа седмично + 4 часа профил  – В2

Тези 4 часа профил в 11 клас и 4 часа профил в 12 клас ги има при условие, че педагогическият съвет е взел такова решение!
Тематични области
Нови моменти в оценяването на постигането на очакваните резултати
Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
•устни изпитвания и участие в работа в клас 50 %
•писмени и домашни работи 20 %
•класни и контролни работи 20 %
•работа по проекти 10 %
В края на задължителното обучение  по чужд език всеки ученик ще може:
•да разбира съществените моменти в относително сложни текстове, представени с нормално темпо на речта и стандартен език;
• да разбира общото съдържание и извлича основна информация от художествени, научнопопулярни и публицистични текстове по теми, свързани с неговите интереси или актуални за обществото;
•активно и равностойно да участва в разговор, да обменя информация по теми, свързани с интересите му;
•да пише ясни и подробни  текстове на теми от различни области.
Направените промени предполагат:
– равномерно разпределяне на натовареността на ученика;
– практическа употреба на езика;
– продължаване на положителните традиции в обучението по чужд език и прилагане на новите образователни технологии;
– лесна четивност и приложимост.
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
Анкетна карта за първи чужд език – VІІІ – ХІІ клас (VІІІ клас с интензивно обучение)
ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
по първи чужд език 
VІІІ – ХІІ клас (VІІІ клас с неинтензивно обучение)

8 клас – 6 часа седмично – А1

9 клас  – 2 часа седмично – А1+

10 клас – 2 часа седмично – А2

11 клас – 2 часа седмично + 2 часа седмично профил – A 2+

12 клас – 2 часа седмично + 4 часа седмично профил – В1

Тези 2 часа профил в 11 клас и 4 часа профил в 12 клас ги има при условие, че педагогическият съвет е взел такова решение!

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
Текущи оценки:
Устни изпитвания и участие в работа в клас – 50 %
Писмени и домашни работи – 20 %
Класни и контролни работи – 20 %
Работа по проекти – 10 %
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
 по втори чужд език 
ІХ – ХІІ клас
 

9 клас – 2 часа седмично – А1

10 клас – 2 часа седмично – А1

11 клас – 2 часа седмично /А1+/ и  3 часа  седмично профил

12 клас – 2 часа седмично /А2/ и  4 часа седмично профил – В1+

Тези 3 часа профил в 11 клас и 4 часа профил в 12 клас ги има при условие, че педагогическият съвет е взел такова решение!

В края на задължителното обучение  по чужд език всеки ученик ще може да:
-да разбира най-същественото в съобщения или разговори, представени с ясна дикция и нормално темпо на речта;
-да извлича основна информация и да открива необходимата полезна информация в ограничени по обем текстове по познати теми;
-да общува в обичайни ситуации, които изискват пряк обмен на несложна информация по познати теми;
-да пише кратки текстове, писма или електронни писма по познати теми.
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА
 за профилирана подготовка
 по чужд език
ХІ – ХІІ клас
Модулното обучение:
-е нов момент при обучението по чужд език;
-позволява акцентирането върху съществени и специфични области и елементи на съответния чужд език;
-дава възможност на учителя да разширяване обема на новите знания, като се съобразява с интересите на учениците.

Обучението в модул  „Устно общуване“- акценти

-усъвършенства рецептивните умения на ученика за слушане с разбиране на чужд език;
-развива продуктивните комуникативни умения на ученика за говорене, интегрирайки ги равностойно с рецептивните в рамките на устната (монологична и диалогична) реч;
-обогатява езиковите знания на ученика;
-формира ефективна социокултурна компетентност у ученика в контекст на  междукултурно общуване и многоезичие.

Обучението в модул  „Писмено общуване“- акценти 

-усъвършенства рецептивните умения на ученика за четене с разбиране на чужд език;
-обогатява езиковите знания на ученика, надграждайки езиковите му навици;
-формира ефективна социокултурна компетентност у ученика в контекст на  междукултурно общуване и многоезичие

Обучение в модул „Езикът чрез литературата“ (ІЧЕ след VІІІ кл. интензивен)  – акценти

Ученикът умее да:
 -разбира автентични художествени текстове от различни стилове и жанрове и отзиви (рецензии) за тях;
-участва в различни форми на спонтанно и подготвено обсъждане на теми, идеи и проблеми от художествен текст (разговор, дискусия, интервю);
-създава текст с ясно формулирана теза по проблем от художествен текст (коментар, анотация, резюме, есе и др.).

Обучението в модул „Езикови практики“ (І ЧЕ след VІІІ неинтензивен  и ІІЧЕ) – акценти

 

-обобщава основните норми на чуждия език;
-подпомага отработването на типични грешки и създава практически умения за общуване;
-запознава учениците с формата на изпитния тест на ДЗИ  по учебен предмет “Чужд език” и ги упражнява върху специфичните за него задачи, като развива у учениците стратегическа компетентност за успешното му полагане;
Оценяване на постиженията на учениците – форми и методи:
Текущи оценки
Устни изпитвания и участие в работа в клас
Писмени и домашни работи
Класни и контролни работи
Работа по проекти

Обучението в модулиЕзик и култура“ (I ЧЕ след VІІІ кл. неинтензивен и II ЧЕ) и „Култура и междукултурно общуване(I ЧЕ след VІІІ кл. интензивен) – акценти:

 Формира:
•познавателна компетентност – овладяване на знания за чуждата култура;
• поведенческа компетентност – осмисляне на културното многообразие и различие;
• ценностна компетентност – проява на толерантност към културното различие и респект към културното богатство и разнообразие;
• стратегическа компетентност – овладяване на компенсаторни стратегии за междукултурно общуване.

след VІІІ кл. с интензивно  изучаване на ЧЕ

МОДУЛ «КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/в 12. клас – 31 часа
 МОДУЛ «ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «УСТНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа/ в 12. клас – 31 часа

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

МОДУЛ «УСТНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ЕЗИК И КУЛТУРА»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 0 часа/12. клас – 31 часа
 МОДУЛ «ЕЗИКОВИ ПРАКТИКИ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас0 часа/в 12. клас – 31 часа

След  VІІІ кл. с неинтензивно изучаване на ЧЕ

МОДУЛ «УСТНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 72 часа/в 12. клас – 31 часа
МОДУЛ «ЕЗИК И КУЛТУРА»
Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 0 часа/в 12. клас – 31 часа
  МОДУЛ «ЕЗИКОВИ ПРАКТИКИ»
Годишен брой часове в 11. клас – 0 часа / в 12. клас – 31 часа
Може да попълните анкетната карта, но не онлайн. Тя може да се копира и попълнена да се изпрати на главния учител:
Проектите на учебните програми по чужд език са публикувани на сайта на МОН:
Бележки и препоръки очакват експертите в МОН – след обсъждане в методическите обединения, чрез директорите, чрез експертите в РИО.
Въпрос: Колко време е необходимо за достигане на едно езиково ниво?
Отговор: Ученето е индивидуален процес и зависи от различни, също индивидуални, фактори: от ангажимент, отделено време и използване на допълнителни предложения за упражнение. Ако ученик е учил вече един чужд език, очаква се да научи втория много по-бързо. Голямо значение има дали езиковото  обучение е  в родината или в държавата, където се говори този език. Дали е интензивно или вечерно. Други фактори: изходен език, възраст, езикови дарби и много други обстоятелства.
Например: 8 интензивен и след него:8 клас – 648 часа9 клас – 72 часа10 клас – 72 часа11 клас – 72 часа

12 клас – 62 часа
Общо: 926 часа

Учебната програма изисква ниво В2.

Профилът надгражда в рамките на В2

 

Например: 8 неинтензивен и след него:8 клас – 216 часа9 клас – 72 часа10 клас – 72 часа11 клас – 72 часа

12 клас – 72 часа

Общо: 494 часа

Учебната програма изисква ниво В1

Профилът надгражда в рамките на В1

 

Втори чужд език9 клас – 72 часа10 клас – 72 часа11 клас – 72 часа12 клас – 62 часа

Общо: 278 часа

Учебната програма изисква ниво А2

Профилът надгражда до В1

 

A1 110-130 часа
А2 220-260 часа
В1 440-520 часа
В2 590-680 часа
С1 800-1000 часа
С2 1000-1200 часа

Profile deutsch

Този труд се нарича Профили немски – Обща Европейска езикова рамка и компакт диск към него може да посочи всяка дума към кое езиково ниво спада.

Гьоте Институт  Мюнхен описва подробно всеки изпит за езиково ниво:

A1 Start Deutsch 1: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/deindex.htm

A2 Start Deutsch 2: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/deindex.htm

A1 Fit in Deutsch 1: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ft1/mat/deindex.htm

A2 Fit in Deutsch 2: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ftz/mat/deindex.htm

Goethe-Zertifikat B1: http://shop.goethe.de/shop/20081010001/vc-2686-fld-title-direc-ASC-c-4062.htm

 Например: ниво А1, в наръчника  „Prüfungsziele, Testbeschreibung“ , от страница 81 започва списък с думи, които спадат към ниво А1

Pruefungsziele_Testbeschreibung_A1_SD1

Съвещание на учителите по чужд език

18.10.2013

На срещата бяха представени предстоящи инициативи през учебната 2013-2014 година, сред които олимпиади, състезания, обучения на Гьоте Институт и Британското посолство, театрални празници на всички чужди езици и посещение на открити уроци.

18.10.13

Госпожа Любка Стоименова, старши експерт по чужди езици, представи обощено най-често срещани пропуски в обучението по чужд език.

Предстои обсъждане на новите учебни програми. Експерти от МОН и РИО ще чуят мнението на колкото може повече учители за новите учебни програми и желание за намаляване на бюрокрацията в учителската дейност, свързана с нанасяне на учебния материал в главна книга, вписване на зададените домашни работи в дневника, тематично разписание по часове и др.

Госпожа Ани Рупова презентира дейността на методическо обединение „Чужди езици“ в НХГ и желанието на учителите по чужд език да преподават качествено, ефективно и достъпно.

Reglament_KLETT_nacionalno_sastezanie_nemski_2013-2014