Archive for the ‘– 2010-2011’ Category

Перспектива на учене

12.05.2011

 

В рамките на вътрешноучилищната квалификация учителите по чуж език в НХГ погледнаха на „добрия час по чужд език“  от  гледната точка на ученика. Стилове на учене и типове учащи, стратегии на учене, съзнателно и несъзнателно учене. Новите учебници за чуждоезиково обучение  дават ценни идеи за това – как се учи най-добре.  Според вида на активиране на сетивните възприятия  има различни видове учащи: ученици, които учат чрез виждане, слушане, докосване, помирисване, вкусване…  Според вида на преработване на учебния материал учащите са

  • когнитивен тип, когато  учат  чрез анализиране,  разпознаване на закономерности, структуриране и план
  • имитативен тип, когато учат чрез примери 
  • ориентирани към действие: ”учене чрез правене”,  учене чрез общо изпробване от всички
  •  кооперативен тип, когато предпочитат учене чрез съвместни дейности,  чрез обсъждане и дискутиране

 

 

 

 Добрият учител може да бъде полезен на своите ученици, които са различни видове учащи се, като въвежда информацията многоканално и съблюдава правилото, че ученикът научава:

  • 10%   от това, което е прочел
  • 20%   от това, което е чул
  • 30% от това, което е видя
  • 50% от това, което е видял и чул
  • 70% от това, което е презентирал
  • 90%  от това, което е направил сам

 „Многоканалното учене“ е отговорност на добрия учител, както и осигуряването на възможности за „несъзнателно учене“.  Докосването на предмети, скрити в тъмна торба, описанието им чрез определения  пред класа – в началото това може би е смешно и вероятно шумно, но със сигурност незабравимо. Вкусването със затворени очи вероятно ще остави траен спомен за необичайната ситуация и ще доведе до запомняне: „Часът преди Коледа, коледната баница с късмети, остана най-незабравимият час за мен“, споделя ученичка.  Преди да бъдат покрити с кърпа кой колко предмети е запомнил от видяните само за 30 секунди  15 предмета?

 Изследователите на мозъка вече имат първи данни за връзката на несъзнателното учене с главния мозък, твърди в своята нова книга колежката Маржена Желински от Полша. „Активните ученици учат по-добре“. Всичко, което пречи на активността на ученика, пречи на ученето. „Нямаме право да заливаме учениците с някакъв инпут-сос и с това да смиламе мозъците им“, съветва М. Шпитцер в книгата си „Учене. Изследване на мозъка и училището на живота“.

Щом учениковата репродуктивна лексика /думите за разбиране/ са 5-10 пъти повече от продуктивната ученикова лексика /думите за съобщение/, то добрият учител е длъжен  да даде техники за разкриване на непознати думи на ниво дума, изречение, текст.

 Как да преобразим скучните рецептивни и репродуктивни задачи в продуктивни, за да осигурим креативност, автономност и мотивация? Могат ли задачите с много отговори /от които трябва да се избере един/ да бъдат ефективни? Щом начинът на поставяне на задачата е решаващ за интензивността на мозъчната дейност, как чрез инструкцията да променим дълбочината на преработка на информацията?  

Към известните активиращи методи: „Работа по проект“, „Учене чрез преподаване“, „Ориентирано към създаване на задачи учене“, „Учениците разработват и презентират материали“ добавяме  най-актуалния: „Ученици създават сами  WebQuests“. И с нетърпение очакваме новите езикови класни стаи, оборудвани с лаптоп и мултимедия. За да сложим напълно край на дидактиката „Нюрнбергска фуния“.

Източник на снимката:

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_Funnel_-_ad_stamp_1910.jpg

 

Методи за мотивиране на учениците

29.04.2011

Със стипендия от Центъра за развитие на човешките ресурси, програма „Учене през целия живот“, подпрограма Коменски, учителката по английски език Ани Рупова посети град The Manor Hazleton Cheltenham във Великобритания. Там тя участва в квалификационен курс на International Study Programmes за учители по английски от цяла Европа.

За колегите от методическото обединение „Чужди езици“ Ани Рупова представи много дидактизирани материали, мотивиращи учениците за учене на чужд език.

Особено впечатляващо бе сравнението: Какво правим в часовете по чужд език? И какво всъщност бихме могли да правим в часовете по чужд език?

Ани Рупова не скри предпочитанието си към упражнението Phone Home, което тя вече е изпробвала със своите ученици.

Впечатляваща е таблицата:

Промяна в преподаването на чужди езици

Diana Hicks

Характеристика на традиционното преподаване на чужди езици Характеристика на преподаването и ученето на чужд език 2010-2011
1.Използва се майчин език в класната стая 1.Би/трилингвална класна стая –учител и ученици
2. Граматични структури  2.Функционални и лексикални структури
 3.Свързване на АЕ с английската „култура“  3.Свързване на АЕ с интернационалната култура
 4. Обезкуражаващо „коректно“произношение  4.Разбираемо произношение и интонация – „световен АЕ“
 5.Ударение върху езиковата точност  5.Ударение върху езиковата гладкост и плавност
 6.Надмощие на „отговаряне“ и „имитация“  6. Баланс между „имитация“, „отговаряне“ и „инициирани“ активности
 7. Центрирано към учителя обучение  7. Центрирано към ученика обучение
 8.Уважение към говорещия АЕ като роден  8.Споделяне на комуникация извън границите с други ползватели на езика
 9.Базирано на диалози  9. Голямо различие на жанрове
 10. Линеарни уроци 10. Спираловидни уроци 
 11.Не базирано на съдържанието  11. Базирано на съдържанието
 12.Не колегиално  12. Колегиално
 13.Не познавателно  13. Познавателно
 14. Не креативно  14. Креативно
 15. Не рефлектирано  15. Рефлектирано
 16.Много затворени задачи  16. Повече отворени задачи
 17.Три нива на урока: прементация, практика, продукт  17. Уроците започват от учениците
 18.Ученото се дава на учениците  18. Ученото се създава от учениците
 19. Фокус върху индивидуалната работа и работата в пленум  19. Фокус върху работата по двойки и в групи
 20. Вижда учениците с различни възможности в един клас и не говорещи езика като роден като „проблем“  20.Вижда всички класове като възможност за работа с всичкиOpportunities for inclusivity

Какво означава „възможност за работа с всички“ /Opportunities for inclusivity/:

1. Да предоставиш на всеки ученик равна възможност да участва в задачата

2. Всеки клас е „смесица от способности“

3.Всеки ученик ще допринесе различна полза от участието си в задача

4.Разбиране, че процесът на правене е по-важен от готовия продукт

5.Позволяване на всеки ученик да прави избор и взема решения

6.Доверие в учениците – да избират и решават

7. Да се вижда индивидуалния прогрес като знак за успех

8. Учителят да създава възможности за ангажиране в дейност

Окуражаващи са тези колегиални срещи: дават професионално вълнение, положителни емоции и възможност за трупане на опит в споделянето на „преживяна методика“, което е европейска практика.

И „на училище като на училище“ – получаваме домашна работа за 12 май 2011, когато ще бъде следващата ни квалификационна среща.

Общи критерии за оценка на учениците по ЧЕ

02.12.2010

 

 

 

Едно ползотворно обсъждане на единни критерии за оценка на учениците по чужд език /писмено и устно изпитване/

Нови методи в обучението по чужд език

10.11.2010

Педагогическият принцип  Think-Pair-Share (помисли сам, сподели, представи в пленум) – един въздействащ метод е открит отново/ смяна на индивидуална и кооперативна работа/

Първа стъпка: всеки мисли по зададената от учителя задача /5 мин./и си отбелязва опорни точки

Втора стъпка: споделяне с партньора

Трета стъпка: споделяне в група от четирима, респективно в пленум

Предимства:Учениците получават време за мислене, всички участват , работа с различни съученици

 Дума-табу: Как да оясним думата библиотека, без да използваме думата книга и думата сграда? Място, където може да се чете. Картата е направена сполучливо.

Вътрешен и външен кръг: учениците застават в два кръга – лице в лице образуват партньорски двойки. По зададената задача започва дискусия между двойките. По сигнал на учителя външният кръг се премества с един ученик по посока на часовниковата стрелка. Образуват се нови партньорства между вътрешен и външен кръг. Получената от първите партньорства информация се разменя в новите партньорства.

Усилващо жужене: Група от четири души-информацията се разменя шепнешком между двама, а след това на по-силен глас между четири души.

Метод за развитие на писмени умения писане на история от целия клас или група от класа върху общ лист, като всеки вижда само последното написано изречение, защото всички други са скрити чрез прегъване на листа

Упражнения за проверка на лексика от прочетена през лятната ваканция книга:  създаване на редица от прилагателни имена, активно участие на учениците чрез подготвяне на упражнения за своите съученици

Томбола на издателство ПОНС

04.11.2010

Днес в компютърния кабинет на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ се състоя среща на преподавателите по чужди езици с Деян Петков, представител на издателство ПОНС за Южна България.  Новини от издателството, възможност за тестване на учебници и учебни помагала и томбола при обновяване на данните – това бе акцентът на срещата. Госпожа Елица Илиева, преподавателка по английски език, спечели предметните награди в томболата. Честито!

– Квалификации в Англия и Германия

08.10.2010

Голяма благодарност на Меглена Борисова за снимките и за техническата помощ в мулдимедийния кабинет.

Румяна Войнова и Ани Рупова се подготвят за презентациите

Ани Рупова разказва за получената стипендия по програма Коменски, за пътуването, групата, с която се е обучавала, посетените забележителности, училището, в което са гостували.

 Румяна Войнова разказва за спа-центъра  Бад Вилдбад в провинция Баден Вюртемберг, където се е провела квалификацията по проект на Гьоте-институт и МОМН на двадесет българи, десет от които от Благоевградска област. Впечатляваща е богатата рамкова програма: посещение на театър в Пфорцхайм, музей с театрална инсталация по приказката на Вилхелм Хауф „Студеното сърце“ в Нойенбург, природната атракция „Природата с всички сетива“, посетените и дискутирани с германските колеги учебни часове в гимназия „Хилда“ в Пфорцхайм.

Антоанета Мирчева, която преди години също се е обучавала в Англия със стипендия на Британския съвет, а след това е имала възможността да опознае по-продължително британската столица, сравни тези свои  спомени с впечатленията от личното си гостуване в Германия. Основният акцент бе: какво полезно от международния опит може да се приложи в чуждоезиковото обучение в гимназията.  Роди се идеята за гостуване на някои класове в часа на класа с подготвените вече презентации. 

 Албена Узунова свърза видяното в презентациите с възможността за работа по проекти на база придобития опит.