Кои са нашите партньори от Чехия по проекта „Образът на другите“ на Гьоте Институт?

18.10.2016

                      eu-logo                                        logo

budova

Това е училището на нашите проектни партньори от Чехия – гимназия  Velke Mezirici, в град Velke Mezirici.

www.gvm.cz

1

Днес научихме повече за нашите партньори от техните писма, но очакваме да съберем интересна информация за училището и града им. Госпожа Войнова раздаде на всеки писмото от връстника му                   от Чехия и за спомен от проекта – по една значка.

2

Гимназията на нашите партньори по проекта бе безпорно една от атракциите, затова мнозина поискаха да си направят снимка за спомен, с пожелание някога да посетят тази величествена сграда и своите приятели от Чехия.

3

Благодарим на Гьоте Институт във Варшава за предоставените постери по проекта, които придадоха специална атмосфера на срещата на всички нас – които с помощта на поекта „Твоят час“ ще придобиваме и развиваме интеркултурните си умения, в приятелство с учениците от Чехия.

1a

И облечени в атмосферата на постерите „Образът на другите“ се пренасяме към интернет връзката, която компютърът в учебния кабинет ни дава със сайта на нашите партньори от Чехия. Интересно е да разгледаме също статиите за началото на нашия проект.

3

Проект „Твоят час“ – започваме работа на 18 октомври!

12.10.2016

eu-logo

                      logo

 ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ –

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

„Образът на другите“ е международен проект на Гьоте Институт за размяна на електронни писма за начинаещи в изучаването на немски език. Целта е да мотивира изучаващите немски език да пишат писма на чуждия език още след първите часове по немски език. „Образът на другите“ дава възможност на учениците да разказват и да задават въпроси, да си създадат представа за техни връстници в други държави, които също изучават немски като чужд език – да опознаят чрез писмата друга култура и същевременно да осъзнаят кои са те самите. Възможна е онлайн-среща с учениците-партньори по проекта. deine-stunde1

Специфични изисквания – 1. Желание за комуникация с връсници от друга държава, изучаващи немски като чужд език 2. Притежаване на електронна поща 3. Предимство е – притежаване интернет връзка и техническа възможност у дома 4. Разрешение на родителите за участие в проекта и използване на снимки по проекта за рекламиране на дейността по проекта

deine-stunde2През учебната 2016 – 2017 година умениците от 9 клас, които изучават немски като втори чужд език, ще работят с ученици от Чехия. Ще се събираме в гимназията в понеделник, в 12.30 часа, и във вторник, в 12.30 часа, ще прочитаме писмата на немски език от Чехия и ще подготвяме нашите отговори. Ще търсим в интернет материал за града, региона и държавата ни. Ще подготвяме рекламни материали за нашия роден край и ще очароваме в писмата си нашите партньори от Чехия с красотите на нашата родина.

Ще работим по темите от „Готварската книга с рецепти“ на проекта на Гьоте Институт: Аз мога да се представя, моето хоби, моята стая и жилище, моят любим предмет в училище, моите приятели и т.н.

Наши партньори от Чехия са учениците от  Гимназия  Velke Mezirici, с учител по немски език госпожа  Marcela  Pospisil.

Проектът е регистриран под номер 44 А

Ще използваме страницата на проекта

както и страницата на авторите на проекта.

Ще съчиняваме писма с помощта на финландския електронен журнал

Ще работим заедно с родителите на учениците, като в пет часа те ще бъдат наши гости.

Вече поканихме госпожа Весела Шкодрева /майка на Божидара/ да разкаже за своя опит в интеркултурното общуване на своято работно място.

Ще се срещнем с успешни в своята професия личности, ще потърсим връзка с  германски, авсрийски или швейцарски фирми в България.

Ще акцентуваме върху съвместни инициативи с  връстници в България и чужбина – вечери на немския език в Американския университет в България, езикови състезания с други училища в града, участие в  инициативи на Гьоте Институт и Посолството на Германия в България,  гостуване на германски предприятия в България.

 

Конкурс за превод, организиран от Европейската комисия

05.10.2016

JUVENES TRANSLATORES 10

Регистрация от 1 септември 2016 г. до 20 октомври 2016 г.

Изпит по превод на 24 ноември 2016 г.

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между двама и петима ученици, родени през 1999 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до скенер, за да могат да сканират преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови курсове.

1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • името на лице за контакти и
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето единствено средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно пощенската кутия и
 • се погрижете тя да не се препълва.

Регистрацията ще се проведе от 12:00 ч. (брюкселско време) на 1 септември до 12:00 ч. (брюкселско време) на 20 октомври 2016 г.. Непълни или подадени със закъснение формуляри няма да се приемат.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема вашето училище, когато се регистрира?

С подаването на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на изпита по превод в своите помещения.

Това включва:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1999 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на правилните текстове за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на избраните ученици да вземат участие в изпита,
 • гарантиране, че избраните ученици и техните родители или настойници са запознати с правилата и инструкциите и ги приемат,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита и
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

Училище, което не спазва тези ангажименти, може да бъде изключено от участие в конкурса.

Повече може да се прочете тук:

http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_bg.htm

Наредба 5 от 30 ноември 2015 г., в сила от 8.12.2015 г. за общообразователната подготовка

14.09.2016

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати от обучението по чужд език в края на образователните етапи и степени в часовете от общообразователната подготовка. Те са разработени съобразно: • Референтни документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

• да повишава езиковата и общата култура и културата на общуване на учениците;

• да насърчава учениците да осмислят националната си идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

• да изгражда междукултурни компетентности у учениците и да ги подготвя за общуване с други културни и езикови общности;

• да изгражда умения за самостоятелно развитие на учениците чрез: инициативност, творчество, решаване на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене и др.;

• да развива у учениците умения за работа в екип;

• да научи учениците да използват информация от източници на чужд език;

• да използва чуждия език като средство за обучение по различни общообразователни учебни предмети;

• да изгради умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ, синтез и оценка;

• да създаде условия за изграждане на езикови компетентности на съответния език, включващи знания, умения и стратегии за успешно общуване.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Компетентности в областта на българския език 2 Умения за общуване на чужди езици 3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите 4 Дигитална компетентност 5 Умения за учене 6 Социални и граждански компетентности 7 Инициативност и предприемчивост 8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество 9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Уменията за общуване на чужди езици е една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество. Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности. Общообразователната подготовка по учебен предмет чужд език е неразделна част от системата на общообразователна подготовка в следните степени и етапи:

Степен                                                       Етап                                              Клас

Средна степен на образование      Втори гимназиален етап       XI – XII клас

Средна степен на образование      Първи гимназиален етап      VIII – X клас

Основна степен на образование    Прогимназиален етап             V – VII клас

Основна степен на образование     Начален етап                            II – IV клас

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език отразяват:

последователността в обучението по чужди езици в българското училище;

ниво на владеене на чуждия език.

Нивото на владеене на чуждия език се отнася до задължителната подготовка.

Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят обема на учебното съдържание съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивата на владеене на чужд език за съответната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие:

• в рамките на общообразователен учебен предмет чужд език;

• между общообразователен учебен предмет чужд език и другите общообразователни учебни предмети.

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език описват всяко ниво, което учениците трябва да достигнат в резултат на обучението при завършване на определена образователна степен или етап, съответстващо на нивата на владеене на чужд език А1 – B2.1 според Общата европейска езикова рамка.

НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

А. Първи гимназиален етап

При завършване на първия гимназиален етап на средната степен на образование (Х клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1.За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1.Интензивно изучавания първи чужд език на нивоВ1

1.2.Втория чужд език на ниво А1

2. За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:

2.1.Първия чужд език на нивоА2

2.2.Втория чужд език на ниво А1

Б. Втори гимназиален етап При завършване на втория гимназиален етап – средната степен на образование (ХІІ клас), се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1.Интензивно изучавания първи чужд език на ниво В2.1

1.2.Втория чужд език на ниво А2

2.За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:

2.1.Първия чужд език на ниво В1.1

2.2.Втория чужд език на ниво А2

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

09.09.2016

Наредба 7 от 11.08.2016 г.

В сила от 26.08.2016 г.

naredba_7_11-08-2016_profilirana_podgotovka

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
(Ниво В1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)
Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален

етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания

и речевите умения, усвоени на ниво В1 в първия гимназиален

етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка

спомага  за тяхното усъвършенстване и за овладяване на общи и

комуникативни  езикови компетентности на ниво В2 по Общата

европейска езикова рамка  в края на етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд

език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален

етап на средната образователна степен в учебните часове за

общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със

задължителните модули, както следва:
modul-1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни

часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни

часа
modul-3 – Езикът чрез литературата – общ хорариум за XI и XII клас: 67

учебни часа
modul-4 – Култура и междукултурно общуване – общ хорариум за XI и XII

клас: 67 учебни часа

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЕ – ПРОФИЛ

02.09.2016

Наредба 7 от 11.08.2016

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици се разработват съгласно общите нива на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка и съотнесени в тяхната последователност над постигнатата в съответствие с учебния план общообразователна подготовка. Тези изисквания са насочени към задълбочаване и разширяване на общите и комуникативните езикови компетентности, придобити в общообразователната подготовка в зависимост от прилагания учебен план. Те са разработени в съответствие с Общата европейска езикова рамка, Европейската референтна рамка за ключови компетентности и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. Уменията за общуване на чужди езици са една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество. Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

· Общи цели:

– да стимулира мотивацията на ученика за осъзнаване на националната идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

– да допринася за преодоляването на предварително формирани културни стереотипи и неточности, които водят до културна дезориентация;

– да развива у учениците чувство на толерантност и уважение към културните различия и самобитност;

– да подготвя учениците за общуване в условия на езиково и културно многообразие;

– да повишава езиковата, общата и междукултурната компетентност на учениците;

– да създава у ученика нагласа за учене през целия живот;

– да предоставя възможност за проява на инициативност, творчество, критично мислене и самостоятелни решения, поемане на отговорност за учене и решаване на проблемите;

– да развива уменията на учениците за работа в екип и поемане на лична отговорност.

· Конкретни цели:

– да усъвършенства равностойно и интегрирано рецептивните (слушане и четене) и продуктивните комуникативни умения (говорене и писане) на ученика на чужд език;

– да обогатява уменията на ученика за уместна употреба на фонетичната, граматическата и лексикалната система на изучавания език в съответната комуникативна ситуация;

– да развива уменията на ученика за работа с научнопопулярни и художествени текстове от различни стилове, жанрове и епохи;

– да развива умения и да предоставя стратегии, необходими на ученика за успешната му подготовка за ДЗИ по учебен предмет чужд език.

Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд език отразяват: · взаимосвързаността на модулите в обучението по чужди езици в българското училище; · ниво на владеене на чуждия език. Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят задължителните модули и обема на учебното съдържание за профилирана подготовка съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивото на владеене на чужд език за средната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот. Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие: · в рамките на задължителните модули по учебен предмет чужд език; · с учебния материал от общообразователната подготовка; · между задължителните модули по учебен предмет чужд език и тези на другите учебни предмети.

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИДА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНООБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите умения, усвоени на ниво А1 в първия гимназиален етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови компетентности на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка в края на етапа. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както следва:

Modul 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа

МОДУЛ 2– Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа

МОДУЛ 3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа

МОДУЛ 4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А2 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап
на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите
умения, усвоени на ниво А2 в първия гимназиален етап, като във
взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното
усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови
компетентности на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка в края на
етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език
определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на
средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и
профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както
следва:
МОДУЛ 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа

modul-3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
modul-4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни
часа

Закриване на квалификационната учебна година

22.06.2016

Днес, 22 юни 2016 година, в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград бе закрита учебната квалификационна година 2015-2016 с дискусия по темата „Топ 10 – бариери пред диалога учител ученик“ по квалификационни материали,  предоставени от колега в ЕГ „Петър Богдан“ – Монтана.

1 3

 

Ивана Ангова от 8 б клас – участие в конкурс с немски език

07.06.2016

Със стихотворение, написано на немски език, Ивана Ангова от 8 б клас участва тази година в националния литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език. Конкурсът „Този безкраен свят“ се организира от МОН, община Варна, Фондация „Българска памет“ и Първа езикова гимназия – Варна и е посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов /дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – Варна/.
Темата  на конкурса за 2016 година бе  „ЧУДО ”.  Стихотворението на Ивана Ангова от 8 б клас  за приятелството  бе класирано на 16-то място.

19 май – спортен празник на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“

19.05.2016

 

2

Кръста – това  бе целта на нашия поход, който започна в 9.30 часа от Младежки дом Благоевград.


1

Пред „Кръста“ направихме много снимки за спомен с приятни съученици и любими учители.

11 май – патронен празник на гимназията

11.05.2016

Днес, 11 май, патронният празник на гимназията започна с обучителна видео-лекция за учениците от 8 клас, представяща историята на Национална хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“.

4

В 9.30 часа започна една от най-интересните спортни срещи: футболен мач между ученици от 8 клас /едните изучаващи английски език, а другите – немски език/. Отборът на изучаващите немски език бе в зелено, с капитан Андон Танчев, вратар Иван Маламов, защитници Радослав Ципов, Огнян Стоименов и Методи Стоянов и нападатели Михаил Велев и Андон Танчев.

5

Рефер на футболния мач беше учителят по спорт Костадин Бакалски. Господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, проследи с интерес този първи спортен двубой за деня.

2

Първото полувреме бяхме свидетели на много горещи моменти пред вратата на „германския“ отбор, но Иван от 8 б клас показа завидно майсторство като вратар и спаси доста неудобни топки. И получаваше благодарност от отбора и публиката, сред която имаше ученици от всички класове – фенове на единия и на другия отбор и любители на красивата спортсменска игра.

3

Второто полувреме беше също доста оспорвано. Вратарят Иван често се отдалечаваше много от вратата, навлизаше навърте в полето и поемайки голям риск силно атакуваше противниковия отбол. Вратарите вкарваха толкова силно топката отново в игра, че тя заприлича в един момент на волейболен мач. Но това даде възможност на Иван като вратар да вкара гол с един удар.

6

Срещата завърши с резултат 3:1 за „машините в зелено“, както Михаил с гордост нарече отбора на 8 б клас. Михаил Велев и Методи Стоянов бяха запомнени от публиката с техните перфектни шпагати, с които не веднъж спасиха  напрегнати ситуации пред вратата на 8 б. Головете отбелязаха Методи Стоянов /два пъти и заслужено стана голмайстор/и вратарят Иван Маламов. Андон Танчев и Радослав Ципов помогнаха за трите гола.

7

Ето уловени интересни мигове от двубоя:

8